Kansallinen senioriliitto ry:n XXVII liittokokous Helsingissä

18.11.2020, 10:00 - 18.11.2020, 16:00
12 /
Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi
Kutsu Kansallisen senioriliitto ry:n XXVII liittokokoukseen Helsingissä 18.11.2020
 
Kokouskutsu Varsinainen liittokokous
Aika 18.11.2020 klo 10.00
Paikka: Etäyhteyksin / Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 HELSINKI
 
Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 9.9.2020 päättänyt siirtää aiemmin Savonlinnaan lokakuun alkuun kutsutun liittokokouksen koronaepidemian johdosta. Samassa 9.9.2020 pitämässään kokouksessa liiton hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen 18.11.2020, kello 10.00 alkaen. Säännöissä tarkoitettu kokouspaikka on Kansallismuseon auditorio (osoite Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki), mutta kaikille suositellaan korona-pandemiaan liittyvistä turvallisuussyistä johtuen etäosallistumista.  
 
Etäosallistuminen ja asiamiesten käyttö järjestetään nk. poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 290/2020) ja sen jatkamiseksi annettavan lain tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.
 
Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua kokouksen koolle siten, että kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla ja että kokouksessa käytetään asiamiehiä. Tavoitteena on, että kokous voidaan pitää turvallisesti ja niin, että tekniset yhteydet mahdollisimman varmasti toimivat.
 
Koronatilanteesta johtuen liittohallitus suosittelee sekä äänivaltaisille kokousedustajille (ml. asiamiehet) että muille osallistujille etäosallistumista. Etäosallistujalla tulee olla henkilökohtainen tietotekninen yhteys kokoukseen niin, että kameran ja mikrofonin käyttö on mahdollista. Jokainen osallistuja vastaa itse omien tietoliikenneyhteyksiensä ja laitteidensa toimivuudesta. Jos äänioikeutettu on epävarma tietoteknisistä valmiuksistaan, suositellaan asiamiehen käyttöä tai paikan päälle saapumista. Näin toimien voidaan osaltaan varmistaa kokouksen onnistuminen teknisesti.
 
Asiamies voi edustaa liittokokouksessa yhtä tai useampaa liiton jäsenyhdistystä. Hänellä voi kuitenkin olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
 
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. Niihin kuuluvat liiton puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta. Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta edelliseltä vuodelta ja määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi vuodeksi sekä jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
 
Liittokokouksessa käsitellään lisäksi liiton sääntömuutos liiton sääntöihin pykäliin 8, 9, 12 ja 13, joihin lisätään mahdollisuus etäosallistumiseen liiton hallituksen, valtuuston ja liittokokouksen kokoukseen ja sähköiseen kokouskutsuun.
 
Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle.
Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 18.9.2020 mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Aiemmin lähetettyjä aloitteita ei tarvitse lähettää uudelleen. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (18.10.2020) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.
 
Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus
yhteen (1) edustajaan kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yhteen (1) edustajaan
kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden
viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.
 
Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten
jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen
määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.
 
Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. 10.11.2020 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita ei oteta vastaan.
 
Tarkat ohjeet etäosallistumiseen ja asiamiesten käyttöön lähetetään yhdistyksille piakkoin. Kokousmateriaali ja aloitevastaukset postitetaan kuukausi ennen kokousta virallisille kokousedustajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen (joko sähköposti tai katuosoite). Tämä kokouskutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille kirjallisesti 9.9.2020 ja se julkaistaan myös 16.9.2020 ilmestyneessä Patinassa.
 
Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä,
tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Koronaturvallisuuden vuoksi liittokokoukseen ei
myönnetä läsnäolo- ja puheoikeutta yhdistysten muille jäsenille kuin äänivaltaisille edustajille.
 
 
                                                          Kansallinen senioriliitto ry
Hallitus
 
 
                          Anneli Taina                                                            Matti Niiranen
                          puheenjohtaja                                                           toiminnanjohtaja

 

Kokoukseen ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisissa sairastapauksissa kokouksesta poisjäämisestä on ilmoitettava heti kokouksen sihteeristölle.
10.11.2020, 16:00
Kansallinen senioriliitto ry
Kokous järjestetään etäkokouksena. Fyysinen kokouspaikka on Kansallismuseon auditorio, Helsinki.
Mannerheimintie 34
HELSINKI

* merkityt ovat pakollisia maksuja
Äänivaltaisen kokousedustajan osallistumismaksu 26,00 € / Sääntömääräisen tai muun kokousedustajan osallistumismaksu 0,00 €